Аксубай

Аксубай районы

Рус Тат
Төрлесеннән

Њсентелђрне ткшереп алыгыз

Базарда ќилђк-ќимеш культуралары њсентелђре белђн актив сату итњ бара, чљнки бакчачыларныћ њз бакчаларына ќилђк-ќимеш џђм декоратив агач њсентелђрен утырту вакыты ќитте. Матур итеп ясалган картиналарга карап, бакчачылар, шђхси хуќалыклары булган кешелђр ђлеге њсентелђрнећ кљтелгђн нђтиќђне бирђме-юкмы икђнлеге турында уйлап та тормыйча сатып алалар. Хаталанмас љчен нђрсђ эшлђргђ соћ? Татарстан Республикасы...

Базарда ќилђк-ќимеш культуралары њсентелђре белђн актив сату итњ бара, чљнки бакчачыларныћ њз бакчаларына ќилђк-ќимеш џђм декоратив агач њсентелђрен утырту вакыты ќитте.
Матур итеп ясалган картиналарга карап, бакчачылар, шђхси хуќалыклары булган кешелђр ђлеге њсентелђрнећ кљтелгђн нђтиќђне бирђме-юкмы икђнлеге турында уйлап та тормыйча сатып алалар. Хаталанмас љчен нђрсђ эшлђргђ соћ? Татарстан Республикасы буенча Россельхознадзор Идарђсенећ фитосанитар бњлеге белгечлђре, барыннан да элек, њсентелђрнећ тышкы књренешенђ џђм тамыр системасына игътибар бирергђ кићђш итђлђр. Њсенте никадђр яшь булса, ул шулкадђр яћа шартларга тиз яраклаша џђм тизрђк њсђчђк. Бакчачылар њсенте сатып алганда аныћ тамыр системасына игътибар бирмичђ, зуррагын алырга тырышалар. Тамырларын кибњдђн сакламыйча саткан сатучыдан њсенте сатып алырга ярамый. Кайбер намуссыз сатучылар ќирле њсентелђр дип, безнећ якларда њсњ љчен яраклашмаган ќылы як њсентелђрен тђкъдим итђлђр. Казып алганда тамырына зыян килгђн њсентелђрнећ ќитешсез ќирлђрен кызыл балчык ярдђмендђ оста гына яшереп, талђп зур булган этикетка ябыштыралар.
Этикетка элеп, слива урынына - љянке, груша урынына - зирек, тирђк њсентелђре сату очраклары да еш була. Сатуда шулай ук яћа, дефицит сортлар да булырга мљмкин, сатучылар басмалардан укып, сатып алучылар талђбен љйрђнђлђр џђм авторларныћ њзлђрендђ генђ булган сортлар урынына телђсђ нинди башка сорт тљрлђрен тђкъдим итђлђр.. Моныћ љчен сатып алынган њсентелђр этикеткада књрсђтелгђн культураларга џђм сортларга туры килсен љчен сатучыдан документлар турында кызыксыныгыз. Югыйсђ сатып алучыга њзенђ кирђкмђгђн сортны утырту куркынычы гына янап калмыйча, ул њзенећ участогына карантин объектлар, тљрле корткычлар џђм бактериаль авырулар да кертергђ мљмкин. Россельхознадзор Идарђсенећ фитосанитар књзђтњ бњлеге белгечлђре њсемлеклђрне сатып алганда, сатучыдан дђњлђт фитосанитар контроль акты талђп итђргђ кићђш бирђлђр. Юл читлђрендђ машиналардан, бакчачылык ширкђтлђренђ китереп сатылган џђм базарлардан њсентелђр сатып алырга ярамый. Монда сезгђ телђсђ нђрсђ тђкъдим итђргђ мљмкиннђр. Њсентелђрне бары тик питомниклардан, ђ ић мљџиме районлаштырылган сортларны гына сатып алырга кирђк. Тулырак мђгълњмат алу љчен 8(8432) 78-93-53 телефоны буенча яки www.nsn.rt. сайтына кереп ашлык џђм аћардан ќитештерелгђн продуктлар сыйфаты џђм куркынычсызлыгы љлкђсендђ књзђтњ џђм фитосанитар књзђтњ бњлегенђ мљрђќђгать итђргђ була.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев