Аксубай

Аксубай районы

Рус Тат
Төрлесеннән

Мђктђп белђн горурланалар

Иске Њзи белем бирњ учреждениесе педагоглары њзлђренећ мђктђплђре, коллективлары џђм хезмђтлђре белђн юкка гына горурланмыйлар. Алар џљнђри бђйрђмнђрен тулы ышаныч, оптимизм белђн каршылыйлар. Ун чыгарылыш укучысы БДИ нђтиќђлђре буенча 65,8 балл ќыйдылар. (Район буенча ђлеге књрсђткеч-59,0, республика буенча-56,7, Ђ Россия буенча 54,7 балл...) Укучыларныћ тугызысы югары уку йортлары студентлары булып,...

Иске Њзи белем бирњ учреждениесе педагоглары њзлђренећ мђктђплђре, коллективлары џђм хезмђтлђре белђн юкка гына горурланмыйлар.

Алар џљнђри бђйрђмнђрен тулы ышаныч, оптимизм белђн каршылыйлар. Ун чыгарылыш укучысы БДИ нђтиќђлђре буенча 65,8 балл ќыйдылар. (Район буенча ђлеге књрсђткеч-59,0, республика буенча-56,7, Ђ Россия буенча 54,7 балл...)

Укучыларныћ тугызысы югары уку йортлары студентлары булып, љстђвенђ ќидесе бюджет бњлегенђ керделђр, њзлђренећ хыялларын тормышка ашырдылар. Љч фђн буенча 248 балл ќыйган Алексей Артамонов Казан технология институтына укырга керде, Татьяна Наумова 308 балл белђн Сечков исемендђге Мђскђњ медицина университетына керде, 306 балл ќыйган Ирина Питимирова Самара медуниверситеты, Татьяна Левашова-Казан технология университеты, Оксана Ефимова-Бауман исемендђге Казан ветеринария академиясе, Людмила Петрушкова-Туполев исемендђге Казан техник университеты, Виктория Матвеева-Кама дђњлђт инженер-икътисад академиясе, Анжела Овчинникова-Тњбђн Кама технология институты, Виктория Чернова-Хезмђт џђм социаль мљнђсђбђтлђр Академиясенећ Казан филиалы студентлары булдылар. Галина Петрушкова Тольятти химико-технология колледжын сайлады.

Безнећ, педколлективныћ мондый ућышларга ирешњенећ сере нидђ икђн, дигђн соравыбызга, њткђн уку елы нђтиќђлђре буенча муниципаль район башлыгы грантына ия булган мђктђп директоры Николай Ильич Скворцов болай дип ќавап бирде:

-Беренчедђн, безнећ педагогларныћ компетентлылыгында, икенчедђн, балалар белђн индивидуаль џђм дифференциаль эшлђњдђ, љченчедђн, «Мђктђп-2100» белем бирњ системасында, аныћ буенча без 10 ел дђвамында эшлибез. Компетентлылыкка килгђндђ, безнећ мђктђптђ белемнђрен камиллђштерњдђн туймаган чын профессионаллар хезмђт куя. Тагын шуны ђйтђсем килђ, соћгы вакытта яшь укытучы, љлкђн яшьтђге педагогтан яхшырак, чљнки ул њзе белђн яћалыклар џђм прогресслар алып бара. Ђмма яхшы укытучы-яхшы табиб кебек тиешле тђќрибђгђ ия булырга тиеш. Яћалыкларны ул яшь коллегалары кебек бик тиз њзлђштерергђ тиеш, шул ук вакытта соћгыларына тђќрибђ туплау љчен озак еллар талђп ителђ. Мисалга, безнећ укытучыларга компьютер џђм яћа мђгълњмати технологиялђрне њзлђштерњ љчен озак вакыт кирђкмђде. Безнећ чыгарылыш укучыларыныћ югары уку йортларына йљз процентлы керње, аларны совет методикасы белђн берлектђ (ђ совет мђктђбе, белгђнегезчђ, њз вакытында дљньяда ић яхшысы иде) куллану моныћ нђтиќђсе булды.

Гомумђн алганда, њземнећ књпьеллык эш тђќрибђмнђн чыгып шуны ђйтђ алам, укытучыныћ тђќрибђсе зур булган саен, аныћ акылы да шулкадђр тирђн, бай була џђм ул укучыларга белемне, шул исђптђн рухый белемне дђ кызыклырак џђм аћлаешлырак итеп ќиткерђ ала. Мђктђптђ белем алу процессы бала књћелендђ дљньяныћ тулы образын формалаштыра, аныћ игътибарын чын кыйммђтлђргђ юнђлтђ. Ђ бу вакытта электрон челтђрлђрдђ тђкъдим ителгђн мђгълњмат аћарда бљтенлђй башка, књпкђ тирђнрђк эз калдыра. Ђлеге эзне балалар љчен зарарсыз дип ђйтеп буламы? Белемне њзенђ сећдергђн тапкырлыкка юл бик озын. Менђ шуныћ љчен безнећ укучыларыбыз, хђзерге вакытта-соци дип аталган, ђ гади итеп ђйткђндђ олы тормышка аяк басканда юлда очраган куркыныч киртђлђрне алдан књрђ белгђн џђм кирђк чакта ярдђм кулы сузарга сђлђтле озата баручы-укытучыга мохтаќ.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев