Аксубай

Аксубай районы

Рус Тат
Кеше һәм закон

Кемнећ хокукы књп, шул дљрес

Эш бирњчелђр тарафыннан хокук бозу очраклары сирђк књренеш тњгел, ђмма бу башбаштаклыкка каршы тору мљмкин, хђтта бик кирђк, чљнки закон џђрвакыт эшчелђр яклы. РФ нећ Хезмђт кодексы нигезендђ, эшче џђм эш бирњче арасында ике экземплярда тљзелгђн, ике як тарафыннан да кул куелган хезмђт килешње булырга тиеш. Мондый килешњ эшченећ эшли...

Эш бирњчелђр тарафыннан хокук бозу очраклары сирђк књренеш тњгел, ђмма бу башбаштаклыкка каршы тору мљмкин, хђтта бик кирђк, чљнки закон џђрвакыт эшчелђр яклы.


РФ нећ Хезмђт кодексы нигезендђ, эшче џђм эш бирњче арасында ике экземплярда тљзелгђн, ике як тарафыннан да кул куелган хезмђт килешње булырга тиеш. Мондый килешњ эшченећ эшли башлаган кљненнђн алып љч кљннђн дђ соћга калмыйча тљзелђ.Нђкъ менђ килешњ сезгђ соцпакет џђм башка тљр иминлеклђрне гарантияли дђ инде. Лђкин еш кына эшмђкђрлђр салым тњлђњдђн качып, «алтын таулар» вђгъдђ итеп кешелђрне законсыз рђвештђ эшкђ алалар. Тик бу вђгъдђлђрнећ татлы ялган булуына бик тиз ышанасыћ. тиешле рђвештђ рђсмилђштерелмђгђн хезмђткђргђ вакытлыча эшкђ яраксызлык кђгазе буенча акча да тњлђнми, отпуск та бирелми, Пенсия фондына иминият тњлђњлђре да књчерелми. Кешелђр хђзерге эшсезлек шартларында књп акчалы эш табуына сљенеп, бу турыда сњз дђ кузгатмый. Ђмма ялганны озак яшереп тоту мљмкин тњгел.
Шулай итеп, Аксубай прокуратурасы шђхси эшмђкђр В.Н.Андреев тарафыннан хезмђт џђм пенсия законнары талђплђрен ничек њтђлњен тикшерде.Тикшерњ барышында закон бозу очраклары књзђтелде. Эшмђкђр Андреев хезмђт килешње тљземичђ генђ Е.Федотовны эшкђ алган. Аћлашылганча, эш бирњче хезмђт хокукы нормасын њз эченђ алган РФ хезмђт кодексында, федераль законда џђм башка норматив хокукый актларда каралган бурычларны башкармаган, мђќбњри иминият тњлђњлђрен (мђќбњри социаль иминиятлђштерњгђ мђќбњри тњлђњ) књчермђгђн. Андреев килђчђктђ хезмђткђргђ пенсия тњлђгђндђ исђпкђ алу белђн бђйле исђп-хисапны алып бармаган, иминият тњлђњлђрен књчермђгђн. В.Андреевта Е.Федотов бары тик ике атна гына эшли џђм, мљгаен, эшмђкђр ђлеге законсыз эшкђ алынган эшчедђн артык файда књрмђгђндер дђ. Шулай да прокуратурада хђбђр иткђнчђ, тикшерњ факты буенча шђхси эшмђкђргђ ќинаять эше кузгатылган, тикшерњ материаллары Татарстан Дђњлђт хезмђт инспекциясендђ каралу кљтђ.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев