Аксубай

Аксубай районы

Рус Тат
Мәгариф

Дњрт бђйрђм бергђ

ПЛ-88 дђ теге яки бу ућайдан њткђрелгђн массакњлђм-мђдђни чараларны кљндђлек эш дип атарга була. Ђмма районныћ џљнђри-техник белем бирњ лицееныћ барлык укытучыларыныћ, мастерларныћ, ветераннарныћ бергђлђп ќыелуы сирђк књренеш. Октябрьнећ беренче кљнендђ нђкъ менђ шундый очрашу булды. Ашханђнећ зур залында бђйрђм атмосферасы хљкем сљрде. Бирегђ югарыда телгђ алынган категория вђкиллђре берьюлы...

ПЛ-88 дђ теге яки бу ућайдан њткђрелгђн массакњлђм-мђдђни чараларны кљндђлек эш дип атарга була. Ђмма районныћ џљнђри-техник белем бирњ лицееныћ барлык укытучыларыныћ, мастерларныћ, ветераннарныћ бергђлђп ќыелуы сирђк књренеш. Октябрьнећ беренче кљнендђ нђкъ менђ шундый очрашу булды.

Ашханђнећ зур залында бђйрђм атмосферасы хљкем сљрде. Бирегђ югарыда телгђ алынган категория вђкиллђре берьюлы дњрт вакыйганы: Халыкара љлкђннђр кљнен, Укытучылар кљнен, Авыл хуќалыгы хезмђтчђннђре кљнен џђм џљнђри техник белем бирњ системасыныћ 71 еллыгын бђйрђм итњ љчен ќыелдылар. Ђлеге белем бирњ учреждениесенећ боларныћ барысына да турыдан-туры мљнђсђбђте бар.

Тантананы ПЛ-88 директоры Фђрхат Аюпов ачты.

-Тарихта џђм районныћ бњгенге эшчђнлегендђ безнећ лицейныћ билгелђнеше зур,-дип ассызыклады ул.-Чљнки авыл хуќалыгы хезмђткђрлђренећ књпчелеге тормышка юлламаны нђкъ менђ монда алалар.

Ќитђкче билгелђп њткђнчђ, агымдагы ел нђтиќђлђреннђн књренгђчђ, коллетив тарафыннан ќитештерњ планында да, уку планында да, булачак белгечлђргђ белем бирњ шартларын яхшырту буенча да зур эшллђр башкарылган. Беренче сентябрьдђн срогы чиклђнмђгђн лицензия алган ПЛ-88 яћа белем бирњ стандартына чыкты. Бу димђк, монда белем бирњ сыйфаты џђм авыл хуќалыгы хезмђткђрлђрен џљнђри яктан ђзерлђњ югары дђрђќђгђ куелган дигђн сњз.

Укучыларныћ белем алуы хезмђт белђн њрелеп бара. Производствога љйрђтњ мастерлары укучыларны џљнђргђ ќђлеп итеп, љйрђнњ хуќалыгында удар хезмђт куялар. Быелгы сезонда бљртекле культуралар ућышы гектарыннан 40 центнер тђшкил иткђн. Фђрхат Фоатович урып-ќыюда катнашкан барлык кешегђ, кабинетларны уку елына ђзерлђгђн класс ќитђкчелђренђ рђхмђт ђйтте. Уку кабинетлары санитар хезмђт џђм белем бирњ министрлыгыныћ барлык талђплђренђ ќавап бирђлђр. Лицейда тђртип салу, оформить итњ буенча зур эшлђр башкарылган, уку корпусы, фойе ремонтланган, коридордагы књз явын алырлык гљллђргђ сокланып туймаслык. Шуныћ белђн бергђ ашханђне газлаштыру эше тђмамланып килђ. Белгечлђр исђплђвенчђ, газга књчњ елына 950 мећ сумнан артык бюджет акчасын экономиялђњ мљмкинлеге бирђ.

Коллектив ќитђкчесе ић яхшы хезмђткђрлђрне билгелђп њтте, лаеклы хезмђт куюлары љчен барысына да рђхмђт белдерде.

Чараныћ рђсми љлешен ПЛ-88 ветераннары советы рђисе Александр Горбунов дђвам итђ. Аныћ љчен џђм залда утырган џљнђри-техник белем бирњ учрежденисе ветераннары љчен њзлђре эшлђп чыккан коллектив белђн элемтђдђ тору зур ђџђмияткђ ия. Ашлык џђм башка продукция сыйфатында ярдђм алу гына тњгел (биредђ лицей пенсионерларын игътибар њзђгендђ тоталар, хђтта кирђкле азык-тљлек белђн дђ тђэмин итђлђр, ђ аныћ казанышларын књреп шатланыр, аларныћ хезмђт ућышларыныћ ќђмгыятькђ файда китерњен белеп тору љчен дђ. Александр Васильевич, ђлеге уку бинасы эшли башлаган елларны искђ алды. Ул вакытта элементар шартлар, беренче чиратта бина булмау сђбђпле, занятиелђр тљрле оешмаларныћ яраклаштырылган биналарында њтђ... Ђ бњген исђ материаль тулыланыш планында аларга кайбер югары уку йортлары кљнлђшерлек. «Без сезнећ казанышларыгыз белђн горурланабыз!»-диде чыгышын тђмамлап Александр Горбунов. Ђлеге кичђдђ коллектив, аныћ ќитђкчесе адресына бик књп мактау сњзлђре ђйтелде. Шатланырлык сђбђп бар. Кунаклар бђйрђмдђ њзлђрен иркен хис иттелђр.

Чарада катнашучылар љчен кызыклы мђдђни программа хђзерлђнгђн иде. Ќырчылар - бертуган Антонина Артамонова џђм Ирина Мулеева чыгышы тантанага ямь љстђде. Шуныћ љстенђ укытучылар да њзлђренећ вокал сђлђтлђрен тђкъдим иттелђр. Уеннар, конкурслар књћелле џђм шау-шулы њтте. Коллектив алга таба ќић сызганып эшлђр љчен кљч туплап, ђ ветераннар аларныћ ућышларына куанып яшђр љчен рђхђтлђнеп књћел ачтылар.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев