Аксубай

Аксубай районы

Рус Тат
Мәгариф

Укытучыларга багышланган тантана

Районда Укытучылар кљненђ багышланган тантана югары оешканлык дђрђќђсендђ њтте. Аныћ музыкаль бизђлеше дђ бђйрђм атмосферасына туры килерлек иде. -Мђктђп биналарыныћ елдан-ел таушала баруына, укучылар саныныћ кимњенђ карамастан, педагогик коллективлар энтузиазм белђн хезмђт куюларын дђвам итеп, яћа џљнђри ућышларга ирешеп, тљрле бњлђклђр џђм грантларга ия булалар,-диде бђйрђмне ачык дип белдергђн муниципаль...

Районда Укытучылар кљненђ багышланган тантана югары оешканлык дђрђќђсендђ њтте.
Аныћ музыкаль бизђлеше дђ бђйрђм атмосферасына туры килерлек иде.
-Мђктђп биналарыныћ елдан-ел таушала баруына, укучылар саныныћ кимњенђ карамастан, педагогик коллективлар энтузиазм белђн хезмђт куюларын дђвам итеп, яћа џљнђри ућышларга ирешеп, тљрле бњлђклђр џђм грантларга ия булалар,-диде бђйрђмне ачык дип белдергђн муниципаль район башлыгы Камил Гилманов.-Менђ шуныћ љчен без алдагы љч-дњрт елда укучылар контингенты хђзерге дђрђќђдђ калачак белем бирњ учреждениелђрен максималь саклап калырга тырышабыз. Безнећ районныћ республиканыћ тотрыклы њсеш алган ић яхшы унљч районы исемлегенђ кертелњендђ сезнећ дђ љлешегез бар, хљрмђтле укытучылар, педагогия хезмђте ветераннары. Чљнки район икътисадын авыл хуќалыгы производствосында, тљзелештђ яки халык хуќалыгыныћ башка љлкђлђрендђ хезмђт куйган, сез белем биргђн укучылар књтђрђ. Сезгђ џђм районныћ барлык укытучыларына зур кљч џђм энергия талђп иткђн «Безнећ яћа мђктђп», «Килђчђк» милли белем бирњ инициативаларын мђктђпкђчђ џђм гомуми белем бирњ учреждениелђре челтђрен њстерњ буенча муниципаль максатчан программаларны этаплап гамђлгђ ашыруны њз эченђ алган белем бирњне модернизациялђњ юлында зур ућышлар телисе килђ...
Район башлыгы педагоглар Алсу Вђлиуллина, Галина Петрушкова џђм Флюра Фђхретдиновага-«Мђгариф љлкђсендђге хезмђтлђр љчен» књкрђк билгесе, Тњбђн Татар Майнасы џђм Кђкре Књл урта мђктђплђре ќитђкчелђре Рафик Насыйров џђм Наталья Воронинага Татарстан Республикасыныћ Мђгариф џђм фђн министрлыгы исеменнђн «Ић яхшы директор» Грантын алуга сертификатлар тапшырды.
Муниципаль район башкарма комитеты ќитђкчесе Николай Становов тантанада катнашучыларны котлап, болай диде:
-Кић књћелле кеше генђ укытучы булып эшли ала. Башкача балаларга булган мђхђббђтне џђм аларныћ килђчђге љчен борчылу хислђрен кая сыйдырырга мљмкин? Мђгълњмати технологиялђр шулкадђр интенсив гамђлгђ ашырылган чорда барысын да аћлый белњ дђ зур тырышлык сорый.
Николай Становов педагогия хезмђте ветераннары Людмила Пименовага, Галина Кузьминага, Нина Мишинага, Кария Хђйруллинага, Александр Мишинга, Нина Расчисловага, Галина Ислямовага, Зљлфия Гелметдиновага, Нђфисђ Мингатинага, Ђкълимђ Гафиятовага, Ольга Пайдаркинага, Галина Мадюковага, Анна Горбуновага, Шђњкђт Кђбировка, Геннадий Якимовка, Роза Байдугановага, Фђњзия Сљлђймановага, Фидания Шагиевага, Нина Хромовага, Фђридђ Мифтаховага, Нина Ивановага, Зинаида Карандаевага, Валентина Кузьминага, Хђлил Салиховка, Азат Гђрђевка бњлђклђр тапшырды.
Муниципаль район башкарма комитеты ќитђкчесе урынбасары Сергей Александрович тантанада катнашучыларны џљнђри бђйрђмнђре белђн тђбриклђп, Иске Њзи урта мђктђбенећ мђктђп лесничествосын њстерњгђ љлеш керткђне љчен Людмила Захаровага џђм Республика конкурсында ќићњ яулаган (1 урын) мђктђп лесничествосына; 3 нче Аксубай урта мђктђбенећ љйрђнњ-тђќрибђ участогында эшне белеп оештырганнары љчен Татьяна Дђњлђтшина џђм Валентина Ерхонинага џђм мђктђпнећ љйрђнњ-тђќрибђ участогына; Иске Мокшино урта мђктђбе укучылары производство бригадасы эшен оештыруга иќади якын килгђн љчен-Роза Байдугановага џђм Республика конкурсы призеры булган мђктђпнећ производство бригадасына ТР Мђгариф џђм фђн министрлыгы Дипломнарын тапшырды.
Сергей Александрович «Укытучы остаханђсе 2011» Республика конкурсы катнашучысы Вера Посредниковага ТР Мђгариф џђм фђн министрлыгы Таныклыгын тапшырды.
-Район укытучылары, республиканыћ барлык укытучылар берлђшмђсе алдына «2010-2015 елларга Татарстан Республикасында белем бирњ стратегиясе» комплекслы максатчан программасы кысаларында зур ђџђмияткђ ия бурыч-дђњлђт икътисадын инновацион њстерњ талђплђренђ џђм ќђмгыятьнећ заманча мђнфђгатьлђренђ туры килгђн сыйфатлы белем бирњне тђэмин итњ бурычы куелды,-дип мљрђќђгать итте «Мђгариф бњлеге» муниципаль казна учреждениесе начальнигы Ђминђ Вђлиуллина бђйрђмдђ катнашучыларны котлап ясаган чыгышында.-Ђмма мин моны бу безнећ љчен њти алмаслык бурыч тњгел дип уйлыйм. Без башкарган эшлђр нђтиќђсе, сезнећ њз хезмђтегезгђ булган мљнђсђбђтегез дђ моны раслый џђм без бњген моћа тагын бер кат инандык...
Ђминђ Вђлиуллина бер тљркем укытучыларга мђгариф бњлеге грамоталарын тапшырды. Ђлеге бњлђккђ тњбђндђге укытучылар лаек булды:
Алексей Никитин-хђрби-кыр ќыеннарын њткђрњгђ иќади якын килгђн љчен; Рђис Бикушев-спорттагы югары књрсђткечлђр љчен; Ильяс Билалов-хђрби-кыр ќыеннарын белеп оештырган љчен; Валентина Краснова (ЦВР)-балалар ялын оештырган љчен; Евгений Егоров (ЦВР)-мљмкинлеклђре чиклђнгђн балалар белђн эшлђњгђ иќади якын килгђн љчен; Мария Струкова («Буратино» ДОУ), Ирина Никитина (2 нче ДОУ)-мђктђпкђчђ тђрбия бирњ эшендђге ућышлары љчен.
Балалар џђм яшњсмерлђр спорт мђктђбе директоры Нияз Хисмђтов тантанада спорт љлкђсендђ ић яхшы књрсђткечлђргђ ирешкђн мђктђплђр: нђтиќђлђр буенча 1 урынны алган (укытучы Рђис Бикушев) Яћа Ибрай гимназиясенђ; 2 нче урынны алган Аксубай урта мђктђбенђ ( Геннадий Леонтьев); 3 нче урынны алган Аксубай лицеена (Валерий Павлов) ДЮСШ бњлђклђре-Кубоклар џђм Грамоталар тапшырды.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев