Аксубай

Аксубай районы

Рус Тат
АПК: эш-мәшәкатьләр

Кышкы рационга књчњ

Терлеклђрне кышкы араннарда асрауга књчерњ чоры ќитњ белђн «Продкорпорация» ААЌныћ Карл Маркс исемендђге бњлегендђ тормыш ќанлана. Шулай булмый ни... Авыл кешелђре љчен њз кљчлђрен файдалы эшкђ юнђлдерњ мљмкинлеге туды. Њзгђртеп корылган Савгач фермасына ќђйге лагерьдан 230 баш бозау књчерелде. Аларны терлекчелђр Анатолий Ермошкин, Геннадий Иванов, Николай Денисов џђм Анатолий Иванов...

Терлеклђрне кышкы араннарда асрауга књчерњ чоры ќитњ белђн «Продкорпорация» ААЌныћ Карл Маркс исемендђге бњлегендђ тормыш ќанлана.

Шулай булмый ни... Авыл кешелђре љчен њз кљчлђрен файдалы эшкђ юнђлдерњ мљмкинлеге туды. Њзгђртеп корылган Савгач фермасына ќђйге лагерьдан 230 баш бозау књчерелде. Аларны терлекчелђр Анатолий Ермошкин, Геннадий Иванов, Николай Денисов џђм Анатолий Иванов тђрбияли. Аларныћ барысыныћ да эш тђќрибђсе зур, ђлеге тармакта озак еллардан бирле хезмђт куялар. Моћа кадђр алар ќђйге чорда авыл хуќалыгы формированиесенећ савым сыерлары џђм сљт ташлаган сыерлар асралган Сидул Ерыклыда кљтњ кљтђлђр. Ферма мљдире Олег Мельников сњзлђренђ караганда, бњлектђ терлек азыгы запас белђн хђзерлђнгђн. Монда бњгенге кљндђ кышкы рационга књчкђннђр, аћа зоотехник фђне талђп иткђнчђ, коры, сусыл џђм катнаш азыклар кертелгђн.

... Ђ савым сыерлары кышкы чорга Такталыга књчерелгђн, савымчылар Анна Иванова, Альбина Петрова џђм Маргарита Денисова да ќђйге лагерьдан туп -туры анда киткђннђр. Бу кљннђрдђ, машина белђн сыер саву операторлары ќитешмђњ сђбђпле (Такталы хатын-кызлары фермага эшкђ барырга телђмилђр), ясалма орлыкландыручы Надежда Спиркина да аларга кушылган. Такталыда да, шулай ук «Луч» бњлеге фермаларында да бњген бары тик савымчылар џђм Урмандеево кешелђре генђ эшли булып чыга. Авыл хуќалыгы формированиесе ќитђкчесе Фђнис Шђйхетдинов без, журналистлар белђн очрашу вакытында, ђлеге авыл терлекчелђренђ аерым хезмђт сљючђнлек хас, дип юкка гына билгелђп њтмђде.

Ђ Иске Савруш фермасына шул кљннђрдђ Сидул Ерыклыдан 250 баш сљт ташлаган сыерлар китерелгђн. Аларга терлекчелђр Алексей Герасимов, Валерий Шакмаков, Николай Николаев, Алексей Михайлов џђм сыер савучылар Валентина Филлиппова белђн Алевтина Шакмакова хезмђт књрсђтђлђр.

Кышкы чорда бозаулар да монда асралачак, аларны Николай Иванов, Юрий Дмитриев џђм Алевтина Герасимова тђрбияли.

Терлекчелек комплексы мљдире Иванов Владимир Михайлович сњзлђренђ караганда, оператор џђм слесарь Иванов Владимир Николаевич ферма хуќалыгы љчен ќаваплылык тота, шулай ук су белђн тђэмин итњ дђ аныћ љстендђ. Кечкенђ баласын калдырып џђр кљнне Урмандееводан килеп эшлђп йљргђн орлыкландыручы Анжела Мельниковага џђм Севастьян Шакмаковка зур ќаваплылык йљклђнгђн.

Бер сњз белђн ђйткђндђ, инвестиция компаниясендђ тырышып хезмђт куярдай, эшкђ ќаваплы караган кешелђр бар ђле.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев