Аксубай

Аксубай районы

Рус Тат
АПК: эш-мәшәкатьләр

Биш миллион тонна ашлык бар!

Узган атнада район аграрчылары делегациясе Казанда «Баскет холл»да њткђн Авыл хуќалыгы хезмђтчђннђре кљненђ багышланган тантаналы чарада катнашты. Быел ђлеге тантаналы чара 5000 авыл хезмђтчђнен-икътисадныћ аграр секторы алдынгыларын њзенђ ќыйды. Ђлеге санныћ њзенчђлеге бар: авыл хуќалыгы ќитештерњчелђре быел 5 миллион тонна ашлык ќыеп алдылар. Шунысы шатландыра, ике ел рђттђн килгђн корылыктан...

Узган атнада район аграрчылары делегациясе Казанда «Баскет холл»да њткђн Авыл хуќалыгы хезмђтчђннђре кљненђ багышланган тантаналы чарада катнашты.

Быел ђлеге тантаналы чара 5000 авыл хезмђтчђнен-икътисадныћ аграр секторы алдынгыларын њзенђ ќыйды. Ђлеге санныћ њзенчђлеге бар: авыл хуќалыгы ќитештерњчелђре быел 5 миллион тонна ашлык ќыеп алдылар. Шунысы шатландыра, ике ел рђттђн килгђн корылыктан соћ авыл хезмђтчђннђре бљртеклелђрдђн яхшы ућыш алып кына калмыйча, ике елга ќитђрлек азык запасы хђзерлђделђр, чљгендер, бђрђћге ућышы да яхшы булды. Џђм ић мљџиме-терлеклђрнећ баш санын саклап калуга ирештелђр.

Авыл хезмђтчђннђренећ казанышлары ТР Президенты Рљстђм Мићнеханов, ТР Дђњлђт Советы Рђисе Фђрит Мљхђммђтшин, бђйрђмнећ рђсми љлешен ачкан ТР Авыл хуќалыгы џђм азык-тљлек министры Марат Ђхмђтов чыгышында да билгелђп њтелде.

Ул њз чыгышында корылыктан соћ Татарстан авыл хуќалыгы ќитештерњчелђренећ- илдђ ић яхшылар булуларын раслап, ќитештерњ дђрђќђсен књтђрњгђ ирешкђн аграрчылар эшен яктыртты. Республикада икътисадныћ ђлеге секторы чђчђк атачак, ђ танылган барлык инвестициялђр-бары тик файдага гына эшлђячђк дип билгелђп њтте.
ТР Президенты Рљстђм Мићнеханов њз чыгышында тармак ветераннарыныћ, муниципаль район башлыкларыныћ џђм авыл хуќалыгы производствосы белђн турыдан-туры бђйле барлык кешелђрнећ авыл хуќалыгын њстерњгђ керткђн љлешлђрен билгелђп њтте.


Рљстђм Мићнеханов џђм Марат Ђхмђтов тантана «гаеплелђре»-механизаторларга, терлекчелђргђ, кошчылык џђм яшелчђ ќитештерњ эшчелђренђ авыл хуќалыгы производствосы кебек мљџим тармакны њстерњгђ њзлђреннђн хезмђт љлешлђрен керткђн барлык хезмђтчђннђргђ шђхси бњлђклђр џђм Рђхмђт хатлары тапшырдылар.

Шулай ук ТР Дђњлђт Советы Рђисе Фђрит Мљхђммђтшин да котлап чыгыш ясады. Моннан тыш, ул ТР Президенты џђм ТР Дђњлђт Советы исеменнђн авыл хуќалыгы производствосын алга ќибђрњ љчен зур эшлђр башкарган џђм республиканы алдынгылар сафына чыгарган муниципаль берђмлеклђр башлыкларына, инвесторларга Рђхмђт хатлары тапшырды.
Аграр икътисадта алда барган Актаныш, Балтач, Саба, Ђтнђ районнары белђн беррђттђн быел безнећ район да ић яхшылар сафына керде. Район башлыгы Камил Гилманов џђм УСХиП начальнигы Хђлил Хђлимов сђхнђгђ чакырылдылар. СХиП министры Марат Ђхмђтов аларга ТР Президенты Рљстђм Мићнеханов, ТР Дђњлђт Советы Рђисе Фђрит Мљхђммђтшин исеменнђн «Авыл хуќалыгы продукциясен ќитештерњне тотрыклы арттыруны тђэмин иткђн љчен» Дипломнар тапшырды. Билгелђп њтелгђнчђ, табигать кљйсезлегенђ карамастан, безнећ район авыл хуќалыгы производствосы продуктлылыгын саклап кына калмыйча, шуныћ белђн бергђ њзенећ тотрыклы њсешен тђэмин итеп, аны арттыруга да иреште.
Бу кљнне республика ќитђкчелђре тарафыннан авыл хезмђтчђннђре љчен зур бђйрђм оештырылды. Алар љчен республиканыћ џђм илебезнећ ић яхшы артистлары чыгыш ясады.

Тантанадан соћ катнашучыларны Казанныћ Идел буе районы хакимиятендђ Казанныћ ярминкђ комплексында кунак иттелђр.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев