Аксубай

Аксубай районы

Рус Тат
Яңалыклар

Техниканы–кышкы саклауга

Районныћ агросђнђгать комплекслары предприятиелђрендђ техниканы кышкы саклауга кую џђм машина-трактор паркларын авыл хуќалыгы машиналарын ремонтлауга хђзерлђњгђ бђйле конкурс њтте. ТР Авыл хуќалыгы џђм азык-тљлек предприятиесе вђкиле Рафаэль Фђттахов ќитђкчелегендђге комиссия берничђ кљн буена эшлђде. Комиссия составына УСХиП начальнигы Хђлил Хђлимов, механикалаштыру буенча консультант Александр Горбунов, игенчелек буенча консультант Хизбулла Сљнгатуллин,...

Районныћ агросђнђгать комплекслары предприятиелђрендђ техниканы кышкы саклауга кую џђм машина-трактор паркларын авыл хуќалыгы машиналарын ремонтлауга хђзерлђњгђ бђйле конкурс њтте.

ТР Авыл хуќалыгы џђм азык-тљлек предприятиесе вђкиле Рафаэль Фђттахов ќитђкчелегендђге комиссия берничђ кљн буена эшлђде. Комиссия составына УСХиП начальнигы Хђлил Хђлимов, механикалаштыру буенча консультант Александр Горбунов, игенчелек буенча консультант Хизбулла Сљнгатуллин, Дђњлђт техник карау инспекциясе начальнигы Газинур Зђйдуллин керде.

Мехпаркларны карау вакытында авыл хуќалыгы техникасын, бигрђк тђ бљртек џђм азык ќыю комбайннарын саклауга куюга аерым игътибар бирелде. Соћгылары камыл калдыкларыннан чистартылып юылырга џђм комбайннарныћ эшче органнары џђм детальлђре тутыгуга каршы эшкђртелергђ, комбайннардан кыйммђтле узеллар, каешлар салдырылып куелырга тиеш. Комиссия тарафыннан машина-трактор паркы территориясенећ тљзеклегенђ, ремонт-хезмђт књрсђтњ базасыныћ кышкы эшлђргђ ђзерлегенђ дђ бђя бирелде.

Авыл хуќалыгы предприятиелђренђ биш критерий буенча бђя бирелде. Ић яхшылар 200 балл ќыйдылар. Комиссия ђгъзалары конкурс нђтиќђлђре буенча бертавыштан «Аксу Агро» ААЌ да техниканыћ кышкы саклауга яхшы ђзерлеген билгелђп њттелђр.

Монда туфрак эшкђртњ џђм чђчњ агрегатларыныћ ђзерлек линейкасына куелуы књзгђ бђрелеп тора иде. Аларныћ барысы да махсус аскуймаларга куелган. Атмосфера йогынтысына бирешњчђн узеллар џђм детальлђр салдырып алынган џђм махсус складларга саклауга ќибђрелгђн. Машиналарныћ барлык эшче органнары тутыгуга каршы эшкђртелгђн џђм полиэтилен белђн ябып куелган, резиналар агартылган. Моннан тыш, комбайннардан да шулай ук детальлђр салдырып алынган џђм саклауга куелган, ђ комбайннар исђ ангарларга куелган. Алар яћа гына конвейердан тљшкђн кебек. Мехпарк территориясе дђ чњп-чардан џђм металл калдыкларыннан чистартылган. «Аксу Агро» да махсус ремонт бригадасы оештырылган. Монда да тырышып хезмђт кую сизелеп тора. Шуныћ љчен конкурста нђкъ менђ ђлеге агрофирмага беренче урын бирелде дђ инде.

Техникаларны саклауга кую буенча «ВАМИН-Аксу» ААЌ га-икенче, «Аксубай Продкорпорациясе» ААЌ га љченче урын бирелде.

Комиссия белгечлђре сњзлђренђ караганда, «Актай» ААЌ џђм «Колос» ААЌ да техниканы саклауга куюга ђзерлекне џђм ачыкланган ќитешсезлеклђрне бетерњ эшлђрен дђвам итђргђ кирђк.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев